Menu Sluiten

Spelreglement – LatinVillage

Artikel 1 Toepasselijkheid
Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen A-Venue
Events B.V. (hierna te noemen: de Organisator) en personen die deelnemen aan het
promotionele kansspel “Win een Lambretta” (hierna te noemen: deelnemers).

Artikel 2 Deelname

1. Men kan deelnemen aan het promotionele kansspel via:
o https://www.latinvillage.nl/latinvillage-x-lambretta/
2. De deelnemer dient bij deelname de volgende gegevens in te vullen: naam, e-mailadres,
geboortedatum en postcode.
3. Aan het promotionele kansspel kan worden deelgenomen door middel van inschrijving bij
Organisator via een van de beschikbare kanalen, in dit geval een banner op locatie.
4. Deelname aan het promotionele kansspel geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens
in de door Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen.

Artikel 3 Prijzenpakket
1. Het totaal prijzenpakket van de LatinVillage is onderverdeeld in de volgende trekkingen:
o Prijzenpakket van de trekking van 01-09-2022 bestaat uit:
▪ Lambretta scooter t.w.v €1649,-
2. De trekkingen vinden plaats op de bovenstaande data en de prijzen worden getrokken uit
alle goedgekeurde deelnamebewijzen.
3. Per deelname kan maximaal één prijs worden gewonnen.

Artikel 4 Bekendmaking van de winnaars
1. De Organisator maakt de winnaars van de LatinVillage bekend per e-mail.
2. Aan gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 Verkrijgen en afhandeling van een prijs
De winnaar(s) van de prijzen ontvangen een persoonlijk bericht over de wijze van
afhandeling/uitbetaling van de prijs en geschiedt op basis van de door deelnemer ingevulde
gegevens (zie artikel 2).

Artikel 6 Minimum leeftijd

1. Deelnemers aan de LatinVillage dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
2. Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de LatinVillage
heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Niet of niet tijdige kennisgeving van de deelnamebewijzen heeft geen enkele invloed op
de trekking van de deelnamebewijzen en de toewijzing van de prijzen. Organisator is niet
aansprakelijk in het geval de kennisgeving van de deelnamebewijzen de deelnemer niet
of te laat heeft bereikt.
2. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan deelname
langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene
voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn
deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf
zijn ingeschakeld.
3. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van
derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.
4. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden
van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke
onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of
verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is
Organisator niet aansprakelijk.
5. Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere
omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Organisator is -zelfs indien die ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de
uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen,
oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand,
natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar
ingeschakelde personen of bedrijven.

Artikel 8 Klachten

Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan A-Venue Events B.V.
B.V. via info@latinvillage.nl

Artikel 9 Algemene bepalingen
1. Deelname aan het promotionele kansspel betekent instemming met dit reglement.
2. Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd.
Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en
draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.
3. Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar en zijn niet overdraagbaar en
inwisselbaar voor geld.
4. Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na
de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.
5. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten,
afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
6. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator
zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan
of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
7. Op de LatinVillage is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit
de LatinVillage voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te ’s
Gravenhage.